ประกาศผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนโครงการ “Pre-Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2566

ฮิต: 233

ประกาศผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนโครงการ “Pre-Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2566

 ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้วมีมติอนุมัติทุนสนับสนุนฯ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณโครงการละ 30,000.00 บาท ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาคุณภาพในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนของโซ่โรลเลอร์เชนในรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

2. การผลิตวัสดุทางการแพทย์ที่มีแอลฟายิปซัมเป็นส่วนประกอบ 

หัวหน้าโครงการ าจารย์ ดร.นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. การวิเคราะห์ตัวแปรและประเมินประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม แบบใช้เชื้อเพลิงถ่านหินร่วมกับชีวมวล

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชมน พูนน้อย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. การออกแบบเครื่องมาร์คตำแหน่งกระสอบอัตโนมัติ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ออกแบบเครื่องสอดไส้สำหรับขนมสอดไส้สับปะรดอัตโนมัติกรณีศึกษาบริษัท เฟิสท์ฟูดส์บิสกิต จํากัด

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัสดุทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. การศึกษากระบวนการเก็บข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติด้วยแพลตฟอร์มไอโอที (IOT)

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช ภักดีโต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปกากของเสียเพื่อใช้ประโยชน์จากเศษไฟเบอร์ซีเมนต์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.วิษณุ เลิศจันทรางกูร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม