ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดู: 827

 

ประเภททุน

Required input

Required output

Budget (Baht)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • ไม่เคยได้รับทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน

 • สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์บทความวิจัยใน Scopus

 • สายสังคมและมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1

 • หรือ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

(BASIC)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • ไม่ติดค้างการปิดทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 เรื่อง

 2. บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 เรื่อง

 3. บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 เรื่อง

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

 1. บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 จำนวน 1 เรื่อง

 2. บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 จำนวน 1 เรื่อง + Scopus จำนวน 1 เรื่อง

 3. บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 จำนวน 1 เรื่อง + Scopus จำนวน 2 เรื่อง

 1. 100,000 บาท

 2. 200,000 บาท

 3. 300,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (KNOW)

* เฉพาะทุนสนับสนุนโครงการวิจัย *

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • เคยมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author

 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป

 1. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCIE (Science Citation Index Expanded) หรือ AHCI (Arts and Humanities Citation Index) หรือ SSCI (Social Sciences Citation Index) จำนวน 1 เรื่อง 

 2. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCIE (Science Citation Index Expanded) หรือ AHCI (Arts and Humanities Citation Index) หรือ SSCI (Social Sciences Citation Index) จำนวน 2 เรื่อง 

 3. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCIE (Science Citation Index Expanded) หรือ AHCI (Arts and Humanities Citation Index) หรือ SSCI (Social Sciences Citation Index) จำนวน 3 เรื่อง

 1. 150,000 บาท

 2. 300,000 บาท

 3. 450,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (SUP)

 • เป็นพนักงานหรือข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป

 • นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำของตนเอง หรือพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ

 • นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

 • ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

 • สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 60,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

☺ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ shorturl.at/fpAGY

☺ ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล sophit.j@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น และไม่ติดค้างทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป ***

 

ขั้นตอน

กำหนดการ

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

1 เม.ย. 64

 1. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 21 พ.ค. 64

 1. ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS

30 เม.ย. 21 พ.ค. 64

 1. ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

30 เม.ย.–30 มิ.ย. 64

 1. รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

5 – 23 ก.ค. 64

 1. ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

1 ก.ย. 64

 1. ทำสัญญารับทุน/เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 64

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน : shorturl.at/fpAGY