วช. x มจพ. เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับป.โท และ ป.เอก ประจำปี 2564 2565

ดู: 731

วช. x มจพ. เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับป.โท และ ป.เอก ประจำปี 2564 – 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2564 – 2565 ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่าง วช. และ มจพ. ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2564 – 2565 ผ่านทางโครงการความร่วมมือฯ

 ขั้นตอนการสมัคร

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยฯ โดยจะต้องมีรายละเอียดประวัตินักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่ วช. กำหนด (ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางโครงการความร่วมมือฯ พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการ ประวัตินักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งมาที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อีเมล ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ research.net@stri.kmutnb.ac.th โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการได้

  3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นรายชื่อโครงการไปยัง วช. โดยจะประกาศผลการคัดกรองข้อเสนอโครงการ และแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดกรอง นำเข้าข้อมูลการสมัครในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อส่งให้ วช. พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ

       ผู้ขอรับทุนผ่านทางโครงการความร่วมมือฯ จะต้องเลือกรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ (ผู้สนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ วช. มจพ. และภาคอุตสาหกรรม) โดยเลือกได้ 1 รูปแบบต่อโครงการ และจะต้องระบุรายละเอียดของงบประมาณในข้อเสนอโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 - 3

 กำหนดการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3et3tnX

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2

Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI

E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th หรือ Info@stri.kmutnb.ac.th