ประกาศรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม และทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปี 65

ดู: 792

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม และทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม และทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นทุนประเภทใหม่สำหรับบุคลากรและนักวิจัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับพื้นฐานเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือ หรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภททุน ดังนี้

1) ทุนพัฒนานวัตกรรม  ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท

2) ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์  ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน)

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

 

ทุนพัฒนานวัตกรรม

ทุพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

งบประมาณ

(ทุนละไม่เกิน)

200,000 บาท

500,000 บาท

ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน

O

(ถ้ามีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

P

(มี 3 รูปแบบ คือ 10% / 25% / 50 %)

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

1 ปี

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL)

*ก่อนยื่นขอรับทุน*

TRL 2

TRL 4

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนานวัตกรรมอยู่ใน TRL 4 ขึ้นไป โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และมีเอกสารการระบุความร่วมมือในการนำผลงานไปทดลองใช้งาน หรือระบุประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมต่อการนำไปต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานนั้น

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และมีเอกสารการยื่นจดหรือแจ้งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รูปแบบการรายงาน/ติดตาม/ประเมินผลโครงการ

(1) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรระดับชาติหรือนานาชาติ ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ

(2) รายงานการนำนวัตกรรมไปทดสอบการใช้งาน หรือรายงานการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ

(3) การเผยแพร่บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

(1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด

(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำและหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา

(3) ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายของแต่ละโครงการ

ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และมีเอกสารยื่นจดหรือแจ้งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

ขั้นตอนการสมัคร

·       จัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)

·       จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบ ส่งมาที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอีเมลของฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ research.net@stri.kmutnb.ac.th โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการได้

กำหนดการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

1 ส.ค. 64

ยื่นข้อเสนอโครงการ ทาง research.net@stri.kmutnb.ac.th

1 – 31 ส.ค. 64

3.       ปิดรับข้อเสนอโครงการ

31 ส.ค. 64

(เวลา 16.00 น.)

4.       ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

1 –20 ก.ย. 64

5.       ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

21 ก.ย. 64

6.       ทำสัญญารับทุน/เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 64

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wLDx2_Dt5VMiEOuOctQ8d7yvOeU-PITn?usp=sharing 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2

Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI

E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th หรือ Info@stri.kmutnb.ac.th