ประกาศผลทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดู: 962

ประกาศผลทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และปิดรับสมัครไปเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการแล้ว โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,710,000 บาท ดังนี้

  • ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW) จำนวน 10 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท

  • ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน (BASIC) จำนวน 29 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000 บาท

  • ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (KNOW) จำนวน 23 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 7,050,000 บาท

  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (SUP)  จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 660,000 บาท

โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสานงานรายละเอียดกับหัวหน้าโครงการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนต่อไป  ทั้งนี้รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนมีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

 

ประกาศผลทุน (NEW)

ประกาศผลทุน (BASIC)

ประกาศผลทุน (KNOW)

ประกาศผลทุน (SUP)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th

Facebook : m.me/KMUTNBSTRI

Line : https://lin.ee/U6iW5Q2