เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ มจพ. ปี 2565

ฮิต: 305

 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. และ มจพ. ปี 2565 

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

   กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  ดังนี้

     1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565

     2. คัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศผล  ภายในวันที่ 18 มีนาคม  2565

     3. คัดเลือกนักศึกษาและประกาศผล   ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

 สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1POFeU3nqBwlbDneLQmhvCEBzfK1F6y97?usp=sharing

 ยื่นข้อเสนอโครงการและสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417  หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th