ขอเชิญเตรียมความพร้อมในการสมัครทุน พวอ. ระดับป.โท และ ป.เอก ประจำปี 2565-2566

ฮิต: 2295

ขอเชิญเตรียมความพร้อมในการสมัครทุน พวอ. ระดับป.โท และ ป.เอก ประจำปี 2565-2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2565 – 2566 ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่าง วช. และ มจพ. โดยจะมีการเปิดรับสมัคร ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลาที่แน่ชัดทางสำนักวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจ เตรียมความพร้อมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2565 – 2566 ผ่านทางโครงการความร่วมมือฯ

ขั้นตอนการสมัคร

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยฯ โดยจะต้องมีรายละเอียดประวัตินักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่ วช. กำหนด 1.       (ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางโครงการความร่วมมือฯ พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการ ประวัตินักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งมาที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อีเมล ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ research.net@stri.kmutnb.ac.th 

โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการได้

3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นรายชื่อโครงการไปยัง วช. โดยจะประกาศผลการคัดกรองข้อเสนอโครงการ และแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดกรอง นำเข้าข้อมูลการสมัครในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อส่งให้ วช. พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3et3tnX

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2  

Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI  

E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th หรือ Info@stri.kmutnb.ac.th