รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฮิต: 3168

รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประเภททุน

Required input

Required output

Budget (Baht)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • ไม่เคยได้รับทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน
 • สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์บทความวิจัยใน Scopus
 • สายสังคมและมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1
 • หรือ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน (BASIC)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • ไม่ติดค้างการปิดทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCIE (Science Citation Index Expanded) หรือ Scopus (Proceedings)

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 และ/หรือ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ AHCI (Arts and Humanities Citation Index) หรือ SSCI (Social Sciences Citation Index)

100,000 บาท

200,000 บาท

300,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (KNOW)

* เฉพาะทุนสนับสนุนโครงการวิจัย *

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • เคยมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author
 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

บทความวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science เฉพาะ SCIE (Science Citation Index Expanded) หรือ AHCI (Arts and Humanities Citation Index) หรือ SSCI (Social Sciences Citation Index)

150,000 บาท

300,000 บาท

450,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (SUP)

 • เป็นพนักงานหรือข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป
 • นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำของตนเอง หรือพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ
 • นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
 • ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
 • สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 60,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป
 • โครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีผลการพัฒนานวัตกรรมมาก่อนแล้ว โดยอยู่ในระดับ TRL 2 ขึ้นไป

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป พร้อมแสดงเอกสาร

(1) เอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีเลขที่รับเรื่องจากหน่วยงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

(2) รายงานผลการนำนวัตกรรมไปทดสอบการใช้งาน หรือรายงานการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (TRADE)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป
 • โครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีผลการพัฒนานวัตกรรมมาก่อนแล้ว โดยอยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป
 • ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In-cash) เพิ่มเติม มี 3 รูปแบบ คือ 

   (1) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

   (2) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

   (3) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และมีเอกสารการยื่นจดหรือแจ้งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

มหาวิทยาลัยจัดสรร

ไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ shorturl.at/mBEOQ

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น และไม่ติดค้างทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป ***

ขั้นตอน

กำหนดการ

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

14 มี.ค. 65

2. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)

14 มี.ค. – 30 เม.ย. 65

3. ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS

30 เม.ย. 65

4. ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

3 พ.ค.–30 มิ.ย. 65

5. รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

1 – 15 ก.ค. 65

6. ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

18 ส.ค. 65

7. ทำสัญญารับทุน

1 – 9 ก.ย. 65

8. เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 65

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน : shorturl.at/mBEOQ