ขยายเวลา รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฮิต: 578

รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

ประเภททุน

Required input

Required output

Budget (Baht)

ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP)

  • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
  • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
  • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป
  • โครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีผลการพัฒนานวัตกรรมมาก่อนแล้ว โดยอยู่ในระดับ TRL 2 ขึ้นไป

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป พร้อมแสดงเอกสาร

(1) เอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีเลขที่รับเรื่องจากหน่วยงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

(2) รายงานผลการนำนวัตกรรมไปทดสอบการใช้งาน หรือรายงานการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (TRADE)

  • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป
  • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ
  • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป
  • โครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีผลการพัฒนานวัตกรรมมาก่อนแล้ว โดยอยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป
  • ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In-cash) เพิ่มเติม มี 3 รูปแบบ คือ 

   (1) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

   (2) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

   (3) ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และมีเอกสารการยื่นจดหรือแจ้งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

มหาวิทยาลัยจัดสรร

ไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการต่อปีงบประมาณเท่านั้น (เฉพาะทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และไม่ติดค้างทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป ***

☺️ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3w2CEQD

ยื่นข้อเสนอโครงการมาที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาง Email : research.net@stri.kmutnb.ac.th ระบุชื่อเรื่อง : ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานวัตกรรม / ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

1) บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
2) ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3) ประวัตินักวิจัย จากระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัย ( https://research.kmutnb.ac.th)
4) หนังสือรับรองจากภาคเอกชน (กรณีมีการร่วมสนับสนุนทุน) โดยแนบเป็นไฟล์สกุล .pdf และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ ทั้งนี้ ส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัด ฉบับจริง (Hardcopy) มาที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

☺️ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2565  

**** ทั้งนี้ สำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  

ขั้นตอน

กำหนดการ

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

14 มี.ค. 65

2. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)

14 มี.ค. – 30 เม.ย. 65

3. ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS

30 เม.ย. 65

* ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ รอบ 1

ภายใน 31 พ.ค. 65

4. ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

3 พ.ค.–30 มิ.ย. 65

** พิจารณาข้อเสนอโครงการ (โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์)

1 - 15 ก.ค. 65

5. รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

1 – 15 ก.ค. 65

6. ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

18 ส.ค. 65

7. ทำสัญญารับทุน

1 – 9 ก.ย. 65

8. เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 65