สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัล

ดู: 11

    สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัล ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น.