กรอบแนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ฮิต: 91

 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

download 

ยุทธศาสตร์และกรอบแนวทาง https://me-qr.com/Q2Sm2A 

ประกาศกำหนดราคาวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย https://me-qr.com/fkXyEf 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ https://me-qr.com/RhTlnt