NIA ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมทแบบเปิดในภูมิภาคกลางและตะวันออก ภายใน 19 ก.ย. นี้

ฮิต: 16

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (์NIA) ได้ให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ได้ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการการจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมทแบบเปิดในภูมิภาคกลางและตะวันออก ภายใน 19 ก.ย. นี้

download และอ่านรายละเอียด