การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาฯ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 23 พ.ย. นี้

ฮิต: 29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน จัดหา พัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง 

ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 23 พ.ย. 2565