กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ยื่นข้อเสนอ 24 พ.ย. 65

ฮิต: 106

กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์

กำหนดยื่นข้อเสนอ  24 พ.ย. 2565