สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคคลากรฯ อุตสาหกรรมชีวภาพ ยื่นข้อเสนอ วันที่ 8 ก.พ. 66

ฮิต: 49