สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรฯ อุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยื่นข้อเสนอ 8 ก.พ. 66

ฮิต: 46