สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรฯ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ยื่นข้อเสนอ 8 ก.พ.66

ฮิต: 78