กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฯ ยื่นข้อเสนอ 27 ก.พ. 66

ฮิต: 82