สพภ. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานงานบริการข้อมูลฐานชีวภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยื่นข้อเสนอ 16 ก.พ. 66

ฮิต: 84