TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับข้อเสนอโครงการ 9 ก.พ.-8 มี.ค. 66

ฮิต: 81

การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570
 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่สำคัญ


การยื่นข้อเสนอโครงการ

 • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

 • การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ศลช.กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th

 • กำหนดการที่สำคัญ

  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

  2. ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)

  3. ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 2) ภายในเดือนเมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม:  http://www.tcels.or.thดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบ 2) ] ลงนาม.pdf
แบบฟอร์ม (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 2).docx
TCELS คู่มือการสนับสนุนทุนโครงการ (มีนาคม 2565).pdf