การประปานครหลวง มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรฯ ยื่นข้อเสนอ 22 มี.ค. 66

ฮิต: 32