ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

ฮิต: 134

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

แบนเนอร์-(แนวนอน)-รอบ-3-1.jpg


ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน
เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3)
ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

  • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

  • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

 

แผนงานที่สำคัญ

 

 

แผนงานย่อยรายประเด็น

F2 (S1P1)

พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

N1 (S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

N14 (S2P10)

การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

การยื่นข้อเสนอโครงการ

  • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. https://www.tcels.or.th/Home

  • การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf  พร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th 

กำหนดการที่สำคัญ
     1.    เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
     2.    การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ เดือน เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดย ศลช. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาก่อน โดยตรงตามขอบเขตการสนับสนุน และระดับ TRL ที่กำหนด ทั้งนี้ หากได้สนับสนุนโครงการครบตามวงเงินปีงบประมาณ 2566 แล้ว ศลช.จะสนับสนุนโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือก ในปีงบประมาณ  2567 ต่อไป
     3.    ประกาศผลการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด โดย ศลช. จะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ ศลช.  https://www.tcels.or.th/Home และจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และส่ง E-mail แจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบต่อไป