การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 ยื่นข้อเสนอภายใน 3 พ.ค. 2566

ฮิต: 138

 ส่วนงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง : มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1

ระยะเวลายื่นข้อเสนอ : 3 พฤษภาคม 2566

ส่งแบบฟอร์ม : chaturon.kus@pea.co.th 

สอบถาม : กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โทร. 0 2009 6095