ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้เสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนนโยบายด้านความั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ยื่นข้อเสนอภายใน 10 พ.ค. 2566

ฮิต: 56