กรมทรัพยากรน้ำมีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินวางแผนฯ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 18 พ.ค. 2566

ฮิต: 64