วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566

ฮิต: 256

วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 9 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน (19 มิถุนายน 2566)
2) ด้านสังคมและความมั่นคง (20 มิถุนายน 2566)
3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (21 มิถุนายน 2566)
4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 มิถุนายน 2566)
5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (23 มิถุนายน 2566)
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (24 มิถุนายน 2566)
7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (25 มิถุนายน 2566)
8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (26 มิถุนายน 2566)
9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) (27 มิถุนายน 2566)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://nrctopenhouse.jupinnothai.net/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทางFacebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ