สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 29 เม.ย. 2567

ฮิต: 21