กกพ. จะจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนากฎระเบียบการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรองรับการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนฯ ยื่นข้อเสนอวันที่ 13 พ.ค. 2567

ฮิต: 12