สนพ. จะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัตเพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ยื่นข้อเสนอวันที่ 3 พ.ค. 2567

ฮิต: 15