เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568

ฮิต: 93

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568

กรอบวิจัย

          ภายใต้แผนงานย่อย N42(S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ

          แผนงานP19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

โจทย์วิจัย

การเปลี่ยนผ่านของภาคส่วนพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน (RE100) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Energy Transition Frontier Technologies towards Net Zero Pathways

  • Hydrogen Power Innovation and Supporting Ecosystems : เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าสำหรับ Green Hydrogen Ecosystem เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การกักเก็บ การนำส่ง และการใช้ประโยชน์
  • The Empowerment of Fuel Cell and Battery Technologies for Future : เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องการพัฒนา Battery Cell, Battery Packing ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
  • High impact research driving ambition on Renewables - RE100: งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงที่สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนสะอาดในภาคอุตสาหกรรม

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
  • แสดงถึงการวิจัยค้นคว้าเพื่อให้เกิดการสร้างต้นแบบเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่สามารถต่อยอดและขยายผลในภาคอุตสากรรม และแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางของประกาศทุน และแสดงถึงแนวคิดใหม่ที่มุ่งไปสู่การเป็น Technology platform ที่สามารถต่อยอดและขยายผลสู่การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

เงื่อนไขการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

• มีความร่วมมือดำเนินโครงการเป็น Consortium ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคีเครือข่ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยนักวิจัยจากอย่างน้อย 4 สถาบัน

• โครงการต้องมีภาคอุตสาหกรรมร่วมลงทุน และ/หรือ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in-cash) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการ และมีการสนับสนุนการสนับสนุนทั้ง in-cash และ in-kind รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งโครงการ

• หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

• นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัด(Letter of support) และโครงการต้องมีหนังสือรับรองหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน (Letter of Intent) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน/หน่วยงาน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 16.30 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศโจทย์ N42_2568_Final.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แผนงาน N42_2568.docx
หนังสือรับรอง (Letter of Intent)_2568.docx
แบบฟอร์มความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคีเครือข่าย_2568.docx
โปสเตอร์ High Caliber Impact Oriented 2568.jpg