ข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ประจำปีงบประมาณ 2568

ฮิต: 100
 
เนื้อความ :

กรอบวิจัย

          แผนงาน F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตาม ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โจทย์วิจัย

          การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (Future Industry) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
  • แสดงให้เห็นกลไก วีธีการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงตรงตามความต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
  • มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวิจัย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงแสดงแนวคิดที่ใหม่ วิธีการดำเนินงานมีความเหมาะสม มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสูง (Postdoc/ Post-master Researcher) ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industry) และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)
  • มีความร่วมมือดำเนินโครงการเป็น Consortium ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคีเครือข่ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยนักวิจัยจากอย่างน้อย 4 สถาบัน

เงื่อนไขการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

  • ยื่นข้อเสนอโครงการ และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
  • โครงการต้องมีรายละเอียดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในประกาศทุน ทั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัยหลังปริญญาโท หลังปริญญาเอก และภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัด (Letter of support) และโครงการต้องมีหนังสือรับรองหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน (Letter of Intent) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 16.30 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศโจทย์-F13S4P21_2568_Final.pdf
2.1แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-แผนงาน-F13S4P21.docx
2.2แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-แผนงาน-F13S4P21 (รายคน).docx
3.หนังสือรับรอง (Letter of Intent)F13_2568.docx
4.แบบฟอร์มความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคีเครือข่าย_2568.docx