ยื่นข้อเสนอโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดู: 12