บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 Work Integrated Learning, WiL ปีงบประมาณ 2564

ดู: 204

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 Work Integrated Learning, WiL ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL) โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9451