คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ

ฮิต: 117

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)

รายละเอียดและ download แบบฟอร์ม

- การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15)

     website: http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th

     email:  ncteched@fte.kmutnb.ac.th 

- การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

    website: http://icteched.fte.kmutnb.ac.th

    email: icteched@fte.kmutnb.ac.th