ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

ดู: 11

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการจัดสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลุะผลงานสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2021 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-160-1343 ต่อ 14