สำนักวิจัยฯ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ 64

ดู: 32

สำนักวิจัยฯ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ 64


ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มจพ. กล่าวเปิดอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการเขียนบทความวิจัยและสามารรถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักวิจัยท่านอื่นภายในมหาวิทยาลัย  

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล” โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 สำหรับสายสังคมและบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ จากวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยงานดังกล่าวได้รับวามสนใจจากนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมกว่า 150 ราย

ดูย้อนหลังได้ที่นี่

ครั้งที่ 1 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://youtu.be/ORc5_pVbCDo

ครั้งที่ 2 สำหรับสายสังคมและบริหารธุรกิจ

https://youtu.be/BtulkDyKhkc

 

 

ภาพการอบรม