การบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series หัวข้อเรื่อง "Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries"

ฮิต: 162

        งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง "Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/cGHK94LUmqvzY8BEA ก่อนเท่านั้น!