มจพ. ขยายเวลารับผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในงาน RI2C2022

ฮิต: 175

ขยายเวลา!! รับผลงานวิจัยร่วมนำเสนอ RI2C2022


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Conference โดยมีหัวข้อการประชุม 3 หัวข้อหลัก คือ

  • Innovative Materials Engineering (iME)
  • Innovative Electricals and Electronics (iEE)
  • Innovative Sustainable Science (iSS)

ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

หรือ ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ri2c-2022.com