โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 76

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2564
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร พฤทธิ์-64-K-18

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ กนกวรรณ-65-K-28

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ดร.พัชรินทร์ เหสกุล พัชรินทร์-65-B-46

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล สุนีย์-65-B-42

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนชับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ ชัยวิชิต-64-D-14

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.วันทนา เกิดนิยม วันทนา-65-B-43