โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 77

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2563

1 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย เสาวลักษณ์-63-K-18
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช 11905 แสนสด-63-K-29
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์ จิราภรณ์-63-K-19