โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 81

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1 ศาสตราจารย์ ตร.วิไล รังสาดทอง Vlai-Noora-Post-66-07

ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

1 อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์ ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์ ขับเคลื่อน 61