โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ฮิต: 83

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562

1. รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร ง.3
2. อ.ดร.ชลธิชา นุชพงษ์ ง.3
3. ผศ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหม่ ง.3