โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 28 ธันวาคม 2565

ฮิต: 97

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1. ศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน ง. 1

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. 2564

1. รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์ ง. 5