โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 23 มกราคม 2566

ฮิต: 72

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566
1. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง ง.พิเศษ

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2563
1. รศ.ดร. เจษฎา ธารีบุญ ง.4

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564
1. รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์