โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 26 มกราคม 2566

ฮิต: 86

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2564 (งวด 2-3)
1. รศ.ดร. เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (งวด 2-3)
1. อ.ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล 
2. อ.ดร.จีรวรรณ สุขสำราญ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565 (งวด 3)
1. นายศุภทิน ลีปรีชานนท์ 
2. นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข 
3. นส.วิไลวรรณ หาดี 

โครงวิจัยที่ได้รับทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2564 (งวด 3)
1. อ.ดร.หัสตนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองศ์ความรู้พื้นฐาน ประจำปี 2565 (งวด 3)
1. รศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว 
2. ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2564 (งวด 3)
1. ผศ.ดร.อัสนี โสมดี 
2. รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
3. รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก ประเภทเหรียญทอง (งวด 6)
1. นายธีรพงษ์ เอี่ยมชีรางกูล
2. นายปัญญา พรมฮวด
3. นายปรัชญา ม่วงรอด
4. นายวิริยะ เจริญโชคพาณิชย์

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก ประเภทเหรียญทอง (งวด 5)
1. นายสาวปิณิดา จรดล
2. Mr.Jawad Ali
3. นส.ทิพมาศ ผาแก้ว

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2565 (งวด 2)
1. รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566 (งวด พิเศษ)
1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน