โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ฮิต: 77

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2563

1. รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้ ง. 6

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2566

1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.1

ทุนสนับสนุนโครงการของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1. ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ ง.1