โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 3 มีนาคม 2566

ฮิต: 63

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566
1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.พิเศษ (Post-66-01)
2. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.พิเศษ (Post-66-02)
3. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.พิเศษ (Post-66-03)
4. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.พิเศษ (Post-66-05)
5. รศ.ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์   ง.2 (Post-66-08)
6. รศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน    ง.2 (Post-66-09)

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2564
1. ผศ.ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล  ง.4 (PHD-64-04)