โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 7 มีนาคม 2566

ฮิต: 67

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2564
1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.3 (PHD-65-01)
2. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.3 (PHD-65-02)

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2563
1. ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์   ง.พิเศษ (PHD-63-01)