โอนเงินทุนนักวิจัย 9 มีนาคม 2566

ฮิต: 69

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2566
1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   ง.พิเศษ (PHD-66-02)

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
1. ผศ.ดร. นิศญา เชื้อทอง ง.2-3