ประกาศ โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 21 เมษายน 2566

ฮิต: 47

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

1. ผศ.ดร.ประเพศ ไกรจันทร์  ง.3

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

1. อ.ดร.อบรม อรัญพฤษณ์ ง.3

2. อ.ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น ง. 3

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1. อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ ง.1

ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ผศ.สำรวย ภูบาล  ง.3

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564

1. อ.ดร.วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์ ง.3

2. รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ ง.3

3. ผศ.ดร.ขนัษฐา นามี ง.3

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

1. รศ.ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ ง.2-3